Documentpage001

Đáp án từ câu 41-55:

41. B 42. C 43. A 44. B 45. C 46. A 47. D 48. D
49. D 50. B 51. D 52. D 53. D 54. B 55. C

Documentpage002

Đáp án từ câu 56-66:

56. D
57. A 58. C 59. C 60. A 61. C 62. D 63. A 64. A
65. D 66. D

 

Documentpage003

Đáp án từ câu 67-73:

67. D 68. C 69. C 70. C 71. A 72. A
73. C

 

Documentpage004

Đáp án từ câu 74-80:

74. A 75. A 76. C 77. A 78. C 79. C 80. C