Chú ý:

đáp án khoanh trên đề là của học sinh, có nhiều câu sai. Đáp án chính xác ở bên dưới.

20170623103204-de-thi-mon-hoa-thpt-quoc-gia-1

Đáp án chính xác: từ câu 41-54

 41. A 42. A 43. D 44. C 45. C 46. B 47. C 48. C
49. B 50. D 51. B 52. A 53. A 54. D

20170623103204-de-thi-mon-hoa-thpt-quoc-gia-2

Đáp án chính xác: từ câu 55-66

55. B 56. B
 57. A 58. B 59. D 60. D 61. A 62. B 63. A 64. D
 65. B 66. D

20170623103204-de-thi-mon-hoa-thpt-quoc-gia-3

 

Đáp án chính xác: từ câu 67-73

67. D 68. D 69. D 70. B 71. A 72. D
 73. D

 

20170623103507-de-thi-mon-hoa-thpt-quoc-gia-4

Đáp án chính xác: từ câu 74-80

74. B 75. A  76. D 77. B 78. B 79. A 80. D